code btth 000000000000000000 day hihihih

Go down

code btth 000000000000000000 day hihihih

Post by nguyen_ba_loc2000 on 2010-03-31, 11:52 pm

// baitap0.cpp nop thay
//mssv_0964074


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include "stdlib.h"
#include "time.h"

//_____________NGUYEN MAU HAM_____________________________
void xuat(int a[],int n);
void bai1(int a[],int &k);
void bai2(int a[],int n);
void bai3(char *ten, int a[], int n);
void bai4(char *);

//____________HAM MAIN____________________________________
void main(int argc, char* argv[])
{
int a[100];
int n;
char *ten = "D:\\0964074.txt";
bai1(a,n);
bai2(a,n);
bai3(ten, a, n);
if(argc == 2)
bai4(argv[1]);
printf("\n");
}

//______________________________DINH NGHIA HAM___________________________
void xuat(int a[],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
printf("%d ",a[i]);
}
}

void bai1(int a[],int &n)
{
printf("Nhap so phan tu: ");
scanf("%d",&n);

srand((unsigned) time(NULL));//thay cac gia tri cua mang sau moi lan chay khac nhau
for(int i = 0; i < n; i ++)
{
a[i] = rand()%(n*2+1)-n;
}

for(i = 0; i < n; i ++)
{
printf("%d ", a[i]);
}
printf("\n");
}

void bai2(int a[],int n)
{
printf("\nCac phan tu cua mang: ");
xuat(a,n);
printf("\n");
int tongs=0;
int max=a[0];
int min=a[0];
for(int i=0;i<n;i++)
{
tongs=tongs+a[i];

if(a[i]>max)
{
max=a[i];
}

if(a[i]<min)
{
min=a[i];
}

}
printf(" ta co Tong la: %d", tongs);
printf("\nMax la:%d\nMin la:%d",max,min);

}

void bai3(char *ten, int a[], int n)
{
FILE *f;
f = fopen(ten,"wt");

if(f == NULL)
{
printf("\nkiem tra lai file khong mo duoc: ");
return;
}

for(int i=0; i<n-1; i++)
fprintf(f,"%d ",a[i]);
fprintf(f,"%d\n",a[n-1]);

for( i=n-1;i>=0;i--)
fprintf(f,"%d ",a[i]);
printf("\nXuat tap tin trong D\n");

fclose(f);
}

void bai4(char *ten)
{
FILE *f;
f = fopen(ten,"wb");
if(f==NULL)
{
printf("aaaaaaaaa");
return;
}
int tam =4;
fwrite(&tam,4,1,f);
printf("Da tao bin");
fclose(f);
}

nguyen_ba_loc2000
Mới vào mầm non
Mới vào mầm non

Tổng số bài gửi : 43
Join date : 2009-10-26

Back to top Go down

Re: code btth 000000000000000000 day hihihih

Post by Mr.Printe on 2010-04-01, 8:38 pm

thank you nhiều, công nhận nộp bài rồi mới thấy nó...hok khó Smile pale Kiểu này là phải học nhóm nhiều nhiều thôi tho dai
avatar
Mr.Printe
Mới vào mầm non
Mới vào mầm non

Tổng số bài gửi : 38
Join date : 2009-11-12
Age : 27
Đến từ : Phước An City

https://www.facebook.com/mr.printe

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum